Słowiński Park Narodowy ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego. Wykaz rzeczonych gatunków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Słowiński Park Narodowy w ramach prowadzonego projektu LIFENaturaSlowinskaPL podjął współpracę z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który obecnie także realizuje przedsięwzięcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. Mowa tutaj o unijnym projekcie „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”, obejmującym swoim zakresem m.in. ochronę półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych muraw kserotermicznych, ciepłolubnych dąbrów oraz zanikających w naszym kraju populacji roślin związanych z tymi ekosystemami: sierpika różnolistnego, dziewięćsiłu popłocholistnego, ostnicy Jana, lnu włochatego, wisienki stepowej oraz dyptamu jesionolistnego.