W dniu 24 czerwca 2017 r. w budynku Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w związku z realizacją projektu LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu Sterującego, zaproszeni wykonawcy dokumentacji technicznej dla działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego. Rolą Komitetu jest stanowienie organu doradczego oraz opiniodawczego dla działań realizowanych w projekcie. Ponadto, dodatkowym celem funkcjonowania tego organu jest zapewnienie transparentności dla działań podejmowanych w projekcie oraz dobrej komunikacji z jednostkami, reprezentowanymi przez poszczególnych członków Komitetu.

W programie obrad, z racji zaawansowania prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla działań renaturyzacji oraz ochrony siedlisk objętych projektem, przeważała tematyka związana z omówieniem założeń technicznych zaplanowanych zadań. Zaprezentowano także wyniki monitoringu przyrodniczego na etapie przed realizacją inwestycji budowlanych w terenie oraz zagadnienia przyrodnicze związane z planowanymi inwestycjami.
Podczas trwania posiedzenia członkowie komitetu Sterującego udzielili szeregu cennych rad i wskazówek, dotyczących realizacji projektu.

1

Fot. 1. Przywitanie Gości przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego

2

Fot. 2. Wręczenie materiałów do pracy członkom Komitetu Sterującego.

3

Fot. 3. Prezentacja wyników monitoringu przyrodniczego.

4

Fot. 4. Omówienie zagadnień związanych z inwestycją polegającą na renaturyzacji dna doliny rzeki Łupawy.

5

Fot. 5. Prezentacja zagadnień związanych z budową platformy widokowej.