W dniach 4 i 5 lipca 2017 r. mieliśmy przyjemność ponownie gościć Panią Edytę Owadowską-Cornil – zewnętrznego Monitora Projektu, która od początku trwania projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH2200023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, wspiera oraz nadzoruje jego realizację z ramienia Komisji Europejskiej. Do zadań monitora należy również doradztwo przy prowadzeniu działań zaplanowanych w projekcie oraz pośredniczenie w kontakcie zespołu projektowego z Komisją Europejską.

Podczas dwudniowego pobytu Pani Edyty Owadowskiej-Cornil omówiono obecny stan zaawansowania prac nad realizacją projektu. W drugim dniu odbyła się wizytacja obszaru realizacji projektu, podczas którego zaprezentowano efekty zabiegów wykaszania trzciny oraz przyrodnicze uwarunkowania realizacji działania polegającego na renaturyzacji dna doliny rzeki Łupawy.
Kolejna wizyta monitora projektu planowana jest w przyszłym roku.

1

Fot. 1. Prezentacja obszaru objętego wykaszaniem trzciny.

2

Fot. 2. Wizyta nad rzeką Łupawą na odcinku objętym działaniem zmierzającym do renaturyzacji dna doliny.