Słowiński Park Narodowy w ramach prowadzonego projektu LIFENaturaSlowinskaPL podjął współpracę z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który obecnie także realizuje przedsięwzięcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. Mowa tutaj o unijnym projekcie „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”, obejmującym swoim zakresem m.in. ochronę półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych muraw kserotermicznych, ciepłolubnych dąbrów oraz zanikających w naszym kraju populacji roślin związanych z tymi ekosystemami: sierpika różnolistnego, dziewięćsiłu popłocholistnego, ostnicy Jana, lnu włochatego, wisienki stepowej oraz dyptamu jesionolistnego.

Jednocześnie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przystąpił w tym roku do starań o uzyskanie dofinansowania dla kolejnego projektu LIFE, którego głównym celem będzie odtworzenie śródlądowej delty rzeki Nidy oraz przywrócenia bogactwa przyrodniczego doliny rzeki. Jest to działanie pod wieloma względami zbliżone do realizowanego obecnie przedsięwzięcia w Słowińskim Parku Narodowym, polegającym na renaturyzacji dna doliny rzeki Łupawy w ramach projektu LIFENaturaSlowinskaPL.

Współpraca polega na wzajemnym, nieodpłatnym wsparciu w realizacji wspomnianych projektów, w szczególności skupia się na wymianie doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji projektów z zakresu ochrony przyrody. Kolejnym, niemniej ważnym celem współdziałania jest propagowanie informacji o ochronie obszarów sieci Natura 2000 w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. W ramach podjętej współpracy prowadzone są konsultacje merytoryczne, planowana jest także organizacja spotkań zespołów realizujących projekty LIFE w siedzibach Partnerów.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” można znaleźć na stronie internetowej Partnera, do odwiedzenia której zachęcamy wszystkich sympatyków ochrony przyrody.