W dniach 25 – 26 września 2017r. uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431. Spotkanie odbyło się w miejscowości Gawrych Ruda nad Jeziorem Wigry.

Bogaty program konferencji pozwalał na zapoznanie się z szeregiem projektów realizowanych przez różnych beneficjentów, a mających wspólny cel, jakim jest ochrona czynna zagrożonych siedlisk i gatunków. Wśród prezentacji znalazły się aż trzy, dotyczące działań podejmowanych na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) oraz obszarach Natura 2000 – Ostoja Słowińska PLH220023 i Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i zmierzających m.in. do poprawy stanu siedlisk ptaków.

Działania techniczne realizowane w ramach projektu LIFENaturaSlowinskaPL przedstawiła Paulina Sopek. Z prezentacją można zapoznać się tutaj. Magda Hadwiczak opowiedziała o efektach ekologicznych projektu „Restytucja i zachowanie ekosystemów nieleśnych w Słowińskim Parku Narodowym”, a Grzegorz Jędro omówił wpływ norki amerykańskiej Neovison vison na kształtowanie się populacji lęgowych ptaków wodno-błotnych na obszarze SPN.

fot 1

Zdjęcie nr 1. Paulina Sopek podczas prezentacji (fot. M. Hadwiczak).

fot 2

Zdjęcie nr 2. Magda Hadwiczak podczas prezentacji (fot. P. Sopek). 

fot 3

Zdjęcie nr 3. Grzegorz Jędro podczas prezentacji (fot. M. Hadwiczak).

fot 4

Zdjęcie nr 4. Jezioro Wigry w przerwie pomiędzy wystąpieniami (fot. P. Sopek).