14 czerwca 2018 r. mieliśmy przyjemność ponownie gościć w budynku Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego, członków Komitetu Sterującego, którzy przybyli na IV już z kolei posiedzenie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego, a także firmy MELBUD S.C – wykonawcy dokumentacji technicznej dla działania „Poprawa stanu siedlisk dla ptaków wodno-błotnych”, w ramach którego będzie modernizowany system melioracji na Polderze Gardna IX i X.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zgromadzonych osób, a także omówienia zmian w składzie Członków Komitetu Sterującego przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego – Pana Marka Sobockiego. Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący Komitetu – prof. Tomasz Heese. Przedmiotem obrad był przede wszystkim stan zaawansowania umowy realizowanej przez firmę MELBUD S.C. Przedstawiciel ze strony Wykonawcy omówił wykonane do tej pory prace, a także zaprezentował zgromadzonym członkom Komitetu Sterującego założenia zawarte w opracowanej przez nich „Koncepcji modernizacji systemu melioracyjnego na obszarze Polderów Gardna IX i X”. Dokument ten był także przedmiotem prawie 2 godzinnej dyskusji podczas, której rozwiązywane były problematyczne kwestie, a także padało wiele propozycji i cennych uwag do rozważenia przez Wykonawcę. Prezentację przygotowaną przez p. Piotra Szeflera można pobrać poniżej.

W dalszej części spotkania, po krótkiej przerwie, poruszane były przede wszystkim kwestie związane ze stanem realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”. Przedstawiono przede wszystkim najbardziej problematyczne kwestie związane z realizacją działań przyrodniczych w projekcie, a także omówiono ich przyczyny oraz sposoby ich rozwiązania, które w znacznej części zostały już wdrożone.

Podczas trwania posiedzenia członkowie Komitetu Sterującego udzielili szeregu cennych rad i wskazówek, dotyczących realizacji projektu, a także zadeklarowali ścisłą współpracę oraz pomoc w rozwiązaniu problematycznych kwestii.

Załącznik: Prezentacja_14.06.2018r.pdf