W dniu 16 czerwca 2015 r., w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, odbyło się I Posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w związku z realizacja projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie Komitetu Sterującego jak i pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego. Komitet Sterujący stanowi cało opiniodawczo i doradcze dla Zespołu Projektowego, a do jego głównych zadań należy również zapewnienie dobrej komunikacji oraz konsultacji przebiegu realizacji projektu z jednostki, które reprezentują jego członkowie.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego, Katarzyna Woźniak, witając zaproszonych gości oraz wręczając powołania obecnym członkom Komitetu Sterującego. W dalszej części posiedzenia, Pani Małgorzata Adrian – Koordynator projektu, przedstawiła obszar objęty projektem, problemy środowiskowe oraz wynikające z nich cele projektu, jak również przewidywane wyniki zaplanowanych do realizacji działań. Głos zabrał również Pan Ireneusz Izydorek opisując szerzej działanie „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych. Spotkanie zakończono omówieniem, przez Pana Łukasza Czajkowskiego, zadań: „Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2) oraz łęgów jesionowo-olszowych (*91E0)” oraz „Udrożnienie korytarza ekologicznego poprzez budowę przepławki” wraz z wizytą terenową na obszarze ich realizacji.

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Sterującego udzielili szeregu wskazówek i cennych rad, dotyczących różnorodnych aspektów realizacji projektu.