W dniach 18 i 19 czerwca gościliśmy Panią Edytę Owadowską-Cornil – Monitor Projektu, będącą wsparciem dla Słowińskim Parku Narodowym ze strony Komisji Europejskiej. Do zadań monitorów należy przede wszystkim ocenianie przebiegu projektu, jego zgodności z zaplanowanym budżetem i Postanowieniami Wspólnymi, a także wspieranie beneficjentów w realizacji projektu m.in. poprzez doradztwo, ale również jako łącznik z Komisją Europejską.

Jedną z form wypełniania wyżej wymienionych zadań jest coroczna wizyta u beneficjentów. Podczas pobytu Pani Edyty Owadowskiej-Cornil zostały omówione, z Zespołem Projektowym, wszystkie zrealizowane do tej pory działania, a także otrzymaliśmy szereg wskazówek i rad jak poprawnie realizować projekt. Podczas wizyty zapoznaliśmy również Panią Edytę z obszarami, na których, w ramach projektu, będą realizowane trzy działania: „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych”, „Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2) oraz łęgów jesionowo-olszowych (*91E0)” oraz „Udrożnienie korytarza ekologicznego poprzez budowę przepławki”.