Obecnie jesteśmy tuż przed zakończeniem realizacji robót budowalnych w ramach inwestycji pn. „Renaturyzacja dna doliny Łupawy […]”. Głównym celem realizowanych prac jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Smołdzino, wraz z jednoczesnym poprawieniem stanu łęgów olszowo-jesionowych oraz starorzeczy.
Jak wiemy, rzeka Łupawa została „wyprostowana” na potrzeby budowy elektrowni wodnych, na skutek czego naturalnie meandrującą rzekę zamieniono w kanał roboczy. Z tego powodu 20 ha łęgu olszowo jesionowego zostało odciętych od naturalnego zalewania wodami powodziowymi. Ponadto degradacji uległy odcięte wałem starorzecza.
Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że prace przynoszą zamierzone efekty.

Nareszcie, długo wyczekiwane roboty budowlane zostały rozpoczęte. Działanie pod tytułem: „Renaturyzacja dna doliny rzeki Łupawy: koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2) oraz łęgów jesionowo-olszowych”, realizowane jest we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym WODY POLSKIE. Skoro prace już trwają, to warto odpowiedzieć na kilka pytań, a przede wszystkim przypomnieć co planujemy osiągnąć, jakie rozwiązania techniczne zastosujemy oraz dlaczego w ogóle podjęliśmy się zadania renaturyzacji na wskazanym odcinku rzeki Łupawy. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na południe od miejscowości Smołdzino, od strony zachodniej teren inwestycji przylega do góry Rowokół. Roboty budowlane rozpoczynają się ok 210 m w górę rzeki od Elektrowni Wodnej Smołdzino