Słowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące obszar gmin, w obrębie których położone są obszary  Natura 2000: Ostoja Słowińska i Pobrzeże Słowińskie, na nieodpłatne warsztaty edukacyjne pt.: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego”. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie online poprzez aplikację zoom dnia 21.07.2021 r. w godzinach 16:00-19:00.

Działanie pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” jest jednym ze sztandarowych działań projektu o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL. Celem zadania jest usprawnienie systemu melioracyjnego, które umożliwi regulowanie ilości wody na powierzchni oraz czasu jej zalegania w układzie przestrzennym polderu.

Już na etapie opracowywania projektu elementem istotnym przy restytucji układu, była obecność na polderach siedlisk wartościowych z punktu widzenia właściwego kształtowania mozaiki siedlisk charakterystycznej dla obszarów wodno-błotnych. Kształtowanie właściwych stosunków wodnych na polderach jest konieczne dla uzyskania wielu celów przyrodniczych. Należą do nich:

  • stworzenie warunków do przeprowadzenia lęgów,
  • utrzymanie przydatności dla ptaków w okresach migracji i zimowania,
  • zachowanie mozaiki łąkowo-szuwarowej oraz utrzymanie środowisk życia płazów i bezkręgowców.