Obszar sieci Natura - 2000 Pobrzeże Słowińskie (PLB 220003) zajmuje powierzchnię 21 819,40ha i niemal całkowicie pokrywa się z powierzchnią lądową obszaru Słowińskiego Parku Narodowego. Pobrzeże Słowińskie stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków, utworzony według zasad określonych w Dyrektywie Ptasiej, które dyktują państwom członkowskim UE, podjęcie szczególnych działań ochronnych dla istotnych dla Europy gatunków ptaków i ich siedlisk. W ramach tego typu obszarów ochronie podlegają gatunki 16 ptaków, narażone na wyginięcie (ujęte w Złączniku I Dyrektywy Ptasiej), jak również liczniejsze i regularnie występujące ptaki wędrowne, dla których tereny krajów UE stanowią miejsca przystanku i odpoczynku podczas ich sezonowych długich wędrówek.

Pobrzeże Słowińskie jest jedną z najważniejszych ostoi lęgowych ptaków wodno-błotnych polskiego wybrzeża. Dogodne warunki do gniazdowania znajdują tu takie gatunki ptaków jak (wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt): bielik Haliaeetus albicilla, orzeł przedni Aquila chrysaetos, puchacz Bubo Bubo i sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. W stosunkowo dużym zagęszczeniu występuje tu także lelek Caprimulgus europaeu, derkacz Crex crex i czajka Vanellus vanellus. Często można spotkać tu również kanię rudą Milvus milvus. Przez obszar Pobrzeża Słowińskiego przebiega także ważny szlak migracyjny ptaków wędrownych takich jak: bielaczek Mergellus albellus, żuraw Grus grus, gęś zbożowa Anser fabalis i nurogęś Mergus merganser. Ponadto obserwowane są dość liczne zagęszczenia gęsi białoczelnej Anser albifrons, gęgawy Anser anser, gągoła Bucephala clangula, krzyżówki Anas platyrhynchos i świstuna Mareca penelope.

Zachowaniu prawidłowego stanu siedlisk, cennych gatunków ptaków Pobrzeża Słowińskiego, sprzyja słabe zaludnienie i powolne tempo urbanizacji oraz trwająca nieprzerwanie od prawie pół wieku ochrona tego obszaru w ramach Słowińskiego Parku Narodowego.