W ramach projektu planowane jest osiągnięcie takich rezultatów jak:

  1. Reżim wodny dostosowany do potrzeb życiowych ptaków siewkowych na powierzchni 360 ha.
  2. Okresowo zalewane wodami jeziora Gardno łąki na powierzchni 51 ha.
  3. Renaturyzacja 7 starorzeczy (3150-2) w dolinie rzeki Łupawy.
  4. Renaturyzacja nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260-1) na docinku 1,3 km i naturalnej terasy zalewowej rzeki Łupawy na powierzchni około 20 ha oraz charakterystycznej roślinności, w tym priorytetowego łęgu olszowo-jesionowego (*91E0-3).
  5. Udrożnienie korytarza ekologicznego ekosystemu rzeki Łupawy dla ryb wędrownych oraz minogów (co najmniej 5 gatunków podejmujących wędrówki rozrodcze)
  6. Edukacja ekologiczna minimum 1000 mieszkańców PLH220023 Ostoi Słowińskiej i PLB220003 Pobrzeża Słowińskiego. Rozpowszechnienie informacji na temat projektu oraz PLH220023 Ostoi Słowińskiej i PLB220003 Pobrzeża Słowińskiego pośród 6000 osób.
  7. Ograniczenie presji turystycznej na 360 ha - Polderach Gardna IX i X.