Projekt o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL realizowany jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, na obszarach Natura2000 PLB220003 Pobrzeże Słowińskie i PLH220023 Ostoja Słowińska, których granice niemal w całości pokrywają się z granicami Słowińskiego Parku Narodowego. Obszar ten wchodzi w skład międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery (MaB), a także jest objęty Konwencją Ramsarską, która ma na celu ochronę obszarów wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Ochroną w ramach HELCOM objęty jest także 2 milowy pas Morza Bałtyckiego.
Obszar projektu obejmuje wschodnią część brzegu i lądowego zaplecza Jeziora Gardno (poldery: Gardna IX i Gardna X) oraz fragment doliny rzeki Łupawy położony na południe od miejscowości Smołdzino. Obszar ten został zaznaczony na poniższej mapie:

 

mapa lokalizacja projektu