Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” realizowany jest w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ przez Słowiński Park Narodowy, który istnieje od 1967 r. i jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.
Dyrektor Słowińskiego Parku, Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2022 roku powierzył realizację przedmiotowego projektu Zespołowi Projektowemu w składzie:
Koordynator projektu – Wojciech Żydyk,
Księgowy - Dominika Rybacka,
Radca prawny - Elżbieta Miecznikowska,
Pracownik ds. zamówień publicznych – Arlena Hyralecka – Miller,
Specjalista ds. monitoringu efektów ekologicznych – monitoring botaniczny - Grzegorz Kupczak,
Specjalista ds. ochrony przyrody – monitoring ornitologiczny – Grzegorz Jędro,
Specjalista ds. ochrony wód – Leszek Schiefelbein,
Pracownik ds. osobowych i płac – Ilona Skorna,
Pracownik ds. GIS – Filip Matras.

Ponadto dnia 28.09.2021r. zgodnie z aneksem nr 2 do umowy dotacji, do projektu jako współbeneficjent weszło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Współpraca została nawiązana na podstawie porozumienia, w celu wspólnej realizacji projektu, a przede wszystkim realizacji działania C2 pn. „Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej
i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2)
oraz łęgów jesionowo-olszowych (*91E0)”.