Słowiński Park Narodowy ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego. Wykaz rzeczonych gatunków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach wiekowych, dla których określa się następujące formy prezentacji tematu:

I / 3-6 LAT / forma prezentacji tematu: PRACA PLASTYCZNA /
II / 7-14 LAT / forma prezentacji tematu: PLAKAT /
III / POWYŻEJ 14 LAT / forma prezentacji tematu: FOTOGRAFIA /

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą tradycyjną do dnia 20 listopada 2017 r. z dopiskiem na kopercie „LIFE 13 NAT/PL/000018 - Konkurs plastyczno-fotograficzny” na adres:
Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są pod adresem:  www.lifenatura.slowinskipn.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie DZIECI, MŁODZIEŻ i OSOBY DOROSŁE.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu LIFE 13/NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

Załączniki:

Plakat

Regulamin Konkursu

Zał. nr 1. Wykaz wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można obserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego.

Zał. nr 2. Formularz zgłoszeniowy.

Zał. nr 3. Oświadczenie.

Zał. nr 4. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.