Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” realizowany jest z Instrumentu Finansowego LIFE+, który koncentruje się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, poprawa jakości środowiska, wpływu człowieka na klimat i dostosowywania się do jego zmian. Głównym celem tego Instrumentu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000018 uzyskał wsparcie w ramach podkomponentu Life+ Przyroda, który skupia się na finansowaniu przedsięwzięć realizujących postanowienia dwóch dyrektyw unijnych: tzw. „ptasiej” (79/409/EC) i „siedliskowej” (92/43/EEC), które są podstawą funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania tej najmłodszej formy ochrony przyrody jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Projekt o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL szacowany jest na 3 119 500 €, z czego:

  • Komisja Europejska przyznała na ten cel 33,67% jego wartości, tj. 1 050 185 € w ramach umowy nr LIFE13 NAT/PL/000018
  • Wsparcia w jego realizacji udzielił również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który na podstawie umowy nr 463/2014/Wu-11/OP-WK-LF/D finansuje konkretne zadania na kwotę 875 247 € (28,06%).
  • 402 216 € stanowi wkład własny Słowińskiego Parku Narodowego.
  • 791 852 € stanowi wkład własny Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE.

Projekt realizowany jest od  01.01.2015r., a jego zakończenie pierwotnie planowano na 31.12.2019r. Obecnie uzyskano zgodę na przedłużenie i obecnie termin jego zakończenia to 30.09.2023r.