Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” nadzorowany jest przede wszystkim, zgodnie z podpisanymi umowami - przez dotujących przedmiotowy projekt, tj. Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto Komisja Europejska wyznaczyła do wspierania Słowińskiego Parku Narodowego – Monitora projektu – Panią Edytę Owadowską-Cornil. Do zadań monitorów należy przede wszystkim:

 • Ocenianie przebiegu projektu oraz jego zgodność z zaplanowanym budżetem i Postanowieniami Wspólnymi, odbywa się to poprzez:
  • Wizyty u beneficjentów (co najmniej raz w roku)
  • Analizę raportów przygotowanych przez beneficjentów
  • Przygotowywanie sprawozdań dla Komisji Europejskiej
 • Wspieranie beneficjentów w realizacji projektu
  • Doradztwo w sprawach interpretacji Postanowień Wspólnych
  • Służą także jako łącznik pomiędzy beneficjentem a Komisją (rekomendują rozwiązania w przypadku wystąpienia problemów)
  • Ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi projektami LIFE oraz wspierają upowszechnianie wyników projektu poprzez przygotowanie materiałów dla zespołu ds. komunikacji

Dnia 14 maja 2015 roku, Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego, w związku z realizacją projektu, powołano także Komitet Sterujący, który stanowi ciało opiniodawcze i doradcze dla Zespołu Projektowego. Ustalono następujący skład Komitetu Sterującego:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese - Przewodniczący - Politechnika Koszalińska,
Prof. UG dr hab. Roman Cieśliński - Zastępca przewodniczącego - Uniwersytet Gdański,
Andrzej Ryński - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
Joanna Jarosik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Zdzisław Kołodziejski - Starostwo Powiatowe w Słupsku
Beata Bernas - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, Oddział Terenowy w Słupsku,
Arkadiusz Walach - Gmina Smołdzino,
dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw. - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Dr hab. prof. AP Wacław Florek - Akademia Pomorska w Słupsku,
Izabella Tymrakiewicz - Energa Wytwarzanie S.A.,
Dr Katarzyna Bociąg - Uniwersytet Gdański,
Dr Mirosław Grzyb - Ekspert.

Główne zadaniami Komitetu Sterującego to:

 1. wspomaganie Słowińskiego Parku Narodowego przy realizacji projektu,
 2. zapewnienie dobrej komunikacji oraz konsultacji przebiegu realizacji projektu z jednostkami, które reprezentują Członkowie Komitetu Sterującego,
 3. ocena osiągniętych rezultatów,
 4. rozpoznawanie problemów związanych z realizacją projektu,
 5. doradztwo mające na celu eliminację zagrożeń, jakie pojawia się w trakcie realizacji projektu,
 6. promowanie działań realizowanych w ramach projektu.