Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” nadzorowany jest przede wszystkim, zgodnie z podpisanymi umowami - przez dotujących przedmiotowy projekt, tj. Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto Komisja Europejska wyznaczyła do wspierania Słowińskiego Parku Narodowego – Monitora projektu – Panią Edytę Owadowską-Cornil. Do zadań monitorów należy przede wszystkim:

 • Ocenianie przebiegu projektu oraz jego zgodność z zaplanowanym budżetem i Postanowieniami Wspólnymi, odbywa się to poprzez:
  • Wizyty u beneficjentów (co najmniej raz w roku)
  • Analizę raportów przygotowanych przez beneficjentów
  • Przygotowywanie sprawozdań dla Komisji Europejskiej
 • Wspieranie beneficjentów w realizacji projektu
  • Doradztwo w sprawach interpretacji Postanowień Wspólnych
  • Służą także jako łącznik pomiędzy beneficjentem a Komisją (rekomendują rozwiązania w przypadku wystąpienia problemów)
  • Ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi projektami LIFE oraz wspierają upowszechnianie wyników projektu poprzez przygotowanie materiałów dla zespołu ds. komunikacji

Dnia 14 listopada 2019 roku, Zarządzeniem nr 44/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego, w związku z realizacją projektu, powołano także Komitet Sterujący, który stanowi ciało opiniodawcze i doradcze dla Zespołu Projektowego. Ustalono następujący skład Komitetu Sterującego:

 1. Tomasz Heese - Przewodniczący (Politechnika Koszalińska),
 2. Roman Cieśliński - Zastępca przewodniczącego (Uniwersytet Gdański),
 3. Andrzej Szczoczarz – Członek (Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE,   Wodny w Słupsku)
 4. Joanna Jarosik - Członek (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku),
 5. Zdzisław Kołodziejski - Członek (Starostwo Powiatowe w Słupsku),
 6. Beata Bernas - Członek (Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE,   Wodny w Słupsku),
 7. Krystian Obolewski – Członek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
 8. Wacław Florek – Członek (Ekspert)
 9. Urszula Piaścik – Członek (Energa OZE S.A.),
 10. Mirosław Grzyb – Członek (Ekspert),
 11. Ireneusz Izydorek – Członek (Ekspert),

Główne zadaniami Komitetu Sterującego to:

 1. wspomaganie Słowińskiego Parku Narodowego przy realizacji projektu,
 2. zapewnienie dobrej komunikacji oraz konsultacji przebiegu realizacji projektu z jednostkami, które reprezentują Członkowie Komitetu Sterującego,
 3. ocena osiągniętych rezultatów,
 4. rozpoznawanie problemów związanych z realizacją projektu,
 5. doradztwo mające na celu eliminację zagrożeń, jakie pojawia się w trakcie realizacji projektu,
 6. promowanie działań realizowanych w ramach projektu.