Działanie pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” jest jednym ze sztandarowych działań projektu o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL. Celem zadania jest usprawnienie systemu melioracyjnego, które umożliwi regulowanie ilości wody na powierzchni oraz czasu jej zalegania w układzie przestrzennym polderu.

Już na etapie opracowywania projektu elementem istotnym przy restytucji układu, była obecność na polderach siedlisk wartościowych z punktu widzenia właściwego kształtowania mozaiki siedlisk charakterystycznej dla obszarów wodno-błotnych. Kształtowanie właściwych stosunków wodnych na polderach jest konieczne dla uzyskania wielu celów przyrodniczych. Należą do nich:

 • stworzenie warunków do przeprowadzenia lęgów,
 • utrzymanie przydatności dla ptaków w okresach migracji i zimowania,
 • zachowanie mozaiki łąkowo-szuwarowej oraz utrzymanie środowisk życia płazów i bezkręgowców.

 

Działanie pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” jest jednym ze sztandarowych działań projektu o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL. Celem zadania jest usprawnienie systemu melioracyjnego, które umożliwi regulowanie ilości wody na powierzchni oraz czasu jej zalegania w układzie przestrzennym polderu.

Już na etapie opracowywania projektu elementem istotnym przy restytucji układu, była obecność na polderach siedlisk wartościowych z punktu widzenia właściwego kształtowania mozaiki siedlisk charakterystycznej dla obszarów wodno-błotnych. Kształtowanie właściwych stosunków wodnych na polderach jest konieczne dla uzyskania wielu celów przyrodniczych. Należą do nich:

 • stworzenie warunków do przeprowadzenia lęgów,
 • utrzymanie przydatności dla ptaków w okresach migracji i zimowania,
 • zachowanie mozaiki łąkowo-szuwarowej oraz utrzymanie środowisk życia płazów i bezkręgowców.

Dnia 10 lutego 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą prac budowlanych, przekazanie placu budowy odbyło się 18 sierpnia 2020 r. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku, a ich koniec nastąpił w styczniu 2021 roku.

Zakres wykonanych robót obejmuje:

 • odbudowę, przebudowę i remont przepusto-zastawek (42 szt.),
 • odbudowę, przebudowę i remont przepustów (49 szt.),
 • odmulenie dna rowów i kanałów (8 762 mb),
 • wykoszenie dna rowów i kanałów (15 501 mb),
 • remont wału przeciwpowodziowego przyjeziornego, prawego jez. Gardno – odtworzenie stanu pierwotnego oraz podwyższenie korony wału (450 mb),
 • rozbiórka grobli przyjeziornej (400 mb).
 • oznakowanie infrastruktury poprzez wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych – 43 szt.

Należy pamiętać że wszystkie zadania przeprowadzane były na terenach podmokłych, gdzie poziom wody mógł uniemożliwić ich skuteczne wykonanie. Ponadto obszar znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, co oczywiście nałożyło na Wykonawcę obowiązek przestrzegania uwarunkowań przyrodniczych. Jednakże dzięki owocnej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Zespołem Projektowym udało się wykonać wszystkie prace zgodnie z zaplanowanym terminem zakończenia.

Aktualnie, śmiało można stwierdzić, że zgodnie z oczekiwaniami system przyczynił się do doprowadzenia wody do rowów, które wcześniej były suche przez zły stan techniczny. Zmodernizowana infrastruktura wymaga ciągłej obserwacji oraz odpowiedniego wykorzystania przepusto-zastawek. Dzięki takim zabiegom możliwe jest przeprowadzenie koniecznych wykosów, przy jednoczesnym kontrolowaniu, aby poziom wód nie opadł poniżej koniecznego.

Dopiero na późniejszym etapie eksploatacji powstałej infrastruktury zostanie określone jak bardzo precyzyjnie można kontrolować poziomy wód na obszarze przedsięwzięcia. Właśnie dlatego do należytego eksploatowania infrastruktury oddelegowano pracowników Słowińskiego Parku Narodowego, którzy sprawują pieczę nad stanem technicznym systemu, jak również nad wpływem infrastruktury na okoliczną przyrodę poprzez monitoring przyrodniczy.